LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 20 từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
08:30 Giao ban tuần Tổng cục Thuỷ sản (PTCT Nguyễn Ngọc Oai chủ trì) LĐTC, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TC, 102A2
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:30 Giao ban tuần TCTS Lãnh đạo TCTS, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TC, 102.A2
14:00 Họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết Nghị định 67 Văn phòng Tổng Cục, Vụ Khai thác thủy sản*, 103.A2
14:00 Họp về bố trí thuyền viên làm việc trên tàu KN Cục Kiểm Ngư*, 102.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Giao ban tuần TCTS đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTS, 102 A2
14:00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức 2017 - Lần 2 Thành viên Hội đồng , Văn phòng Tổng Cục*, 102 A2
15:00 Làm việc với các đơn vị đầu mối về kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 5 tháng; Công tác chuẩn bị cho kiểm tra về CCHC của Bộ NN đối với Tổng cục Các đơn vị: Văn phòng TC, Vụ PCTTra, Vụ KHTC - báo cáo theo nội dung phân công, 102 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Rà soát nhiệm vụ KHCN thủy sản cho năm 2018 (Theo lịch TTr. Lê Quốc Doanh) Vụ KHCN và HTQT, 2_A2
10:00 Họp rà soát công tác chuẩn bị Luật thủy sản sửa đổi Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm KN, KN, KĐNTTS, 102_A2
14:00 Vụ tổ chức tham vấn về kế hoạch đào tạo Theo GM, Viện NCNTTS 1
08:30 Họp về công tác tuyên truyền và phổ biến khuyến nông (Theo lịch TTr. Lê Quốc Doanh) Vụ KHCN và HTQT, 101_B6
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
Làm việc với PNG về khả năng hợp tác khai thác hải sản Vụ HTQT*, TCTS (Vụ KTTS, Vụ KHCN&HTQT), theo GM, ,
08:00 Giao ban Bộ tháng 2A2
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:30 Họp chuẩn bị nội dung Hội nghị 689 (HOÃN) Văn phòng Tổng Cục, Cục Kiểm Ngư*, 102.A2
09:00 Họp Hội đồng tuyển thuyền viên tàu kiểm ngư Cục Kiểm Ngư*, Phòng họp Vụ TCCB
13:00 Hà Nội -> Hải Phòng (Giao Vụ KTTS chủ trì) Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản*, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , Hải Phòng
15:00 (Giao Vụ KTTS chủ trì): Làm việc với nhà máy đóng tàu Nam Triệu đóng tàu theo NĐ 67 Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản*, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , Hải Phòng
15:00 Họp Hội nghị bổ nhiệm lại Thứ trưởng 201.B6, Số 2 Ngọc Hà
08:00 Hội nghị 689 Theo lịch TT-TCT Vũ Văn Tám, 201.B6
14:00 Họp Đảng ủy Tổng cục 102.A2
14:00 Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước Theo lịch TT-TCT Vũ Văn Tám, 103.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
15:00 Tham dự Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại đối với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (theo GM) Số 2 Ngọc Hà
14:00 Họp Đảng ủy Tổng cục Các đồng chí đảng ủy viên, Đ/c Tạ Minh Phương, 102 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Tham dự phiên họp của Ban chỉ đạo Nhà nước về diều tra cơ bản tài nguyên môi trường Mời chị Dung VT Vụ KHCN-HTQT dự cùng, VPCP
10:30 Trao đổi nhiệm vụ điều tra nội đồng với vụ khcn Văn phòng Tổng Cục, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, 102-a2
14:00 Xem xét nhiệm vụ KHCN hỗ trợ nuôi tôm Theo GM, Bộ KHCN
15:00 Họp lấy phiếu bổ nhiệm lại LĐ Bộ Theo GM, 201_B6
16:15 Hội ý đánh gia tình hình thủy sản chết tại Kiên Giang Vụ NTTS*, Vụ KHCN và HTQT, Vụ NTTS mời Cục thú y dự cùng, 102_A2
Hội nghị liên kết chuỗi tôm tại Sóc Trăng (dự kiến) Sóc Trăng
14:00 HĐ già soát nhiệm vụ CHSH trong lĩnh vực thủy sản Theo QĐ, 201_A9
16:00 HĐ nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu bệnh đốm trắng trên tôm nuôi Theo QĐ, 201_A9
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
Làm việc với PNG về khả năng hợp tác khai thác hải sản Vụ HTQT*, TCTS (Vụ KTTS, Vụ KHCN&HTQT), theo GM, ,
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
09:00 Làm việc với Công ty CP công nghệ James Boat Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản*, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , 102.A2
09:00 (Giao Vụ KTTS chủ trì): Làm việc với nhà máy đóng tàu Đại Dương đóng tàu theo NĐ 67 Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản*, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , Thái Bình
15:00 Hà Nội -> Khánh Hòa Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá ,
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ NN số 2 Ngọc Hà
14:00 Họp Hội đồng thẩm định đề cương,dự toán nhiệm vụ xây dựng phần mềm CSDL quản lý kế hoạch, điều tra, quy hoạch thủy sản Thành viên Hội đồng và theo GM, 102 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Tham dự Hội nghị triển vọng thị trường ngành Nông nghiệp Việt Nam 2017 Theo GM, Mời a Sơn Vụ KHCN-HTQT dự cùng, KS Pan Pacific Hà Nội
10:00 Tham dự bàn giao nhiệm vụ 47 Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, 102_A2
13:00 Công tác địa phương! Hải Phòng
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
Làm việc với PNG về khả năng hợp tác khai thác hải sản Vụ HTQT*, TCTS (Vụ KTTS, Vụ KHCN&HTQT), theo GM, ,
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
Làm việc với một số chủ tàu đóng tàu theo NĐ 67 tại tỉnh Bình Định Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản*, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , Bình Định
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
09:30 Thảo luận về những vấn đề mới trong NĐ 39/NĐ-CP (Giao Vụ NTTS và PC,TTra chuẩn bị) LĐ và CV các Vụ NTTS-PC-TTra, LĐ và CB liên quan TT3K, Vụ KHCN và HTQT, Văn phòng Tổng Cục, 103_A2
15:00 Làm việc với dự án MUD_TRAP Vụ KHCN và HTQT, Trụ sở VP EU
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
Làm việc với PNG về khả năng hợp tác khai thác hải sản
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:00 Làm việc với Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Bình Định Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , Bình Định
15:00 Khánh Hòa -> Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
16:00 Dự buổi gặp mặt các Đại sứ Việt Nam chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại NN (theo lịch Bộ trưởng) số 2 Ngọc Hà
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
08:00 Họp Ban cán sự 2A2
13:30 Làm việc với các đơn vị Cục QLCLNLTS*, Cục CB, Vụ HTQT, TCTS, mời: VASEP, HH Cá Tra, theo GM,, 2A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
13:30 Họp theo lịch của TTr. Vũ Văn Tám Theo TB, 2_A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
09:30 Bộ trưởng nghe báo cáo Luật Thủy sản (sửa đổi) TCTS* (Lãnh đạo TCTS, Vụ PCTTr*), Vụ PC, theo GM,, 2A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
09:30 Báo cáo công tác chuẩn bị Luật thủy sản (Theo lịch LĐ Bộ) LĐ các đơn vị, 2_A2
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan