LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 24 từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Rà soát chương trình/Đề án; Giao ban đầu tuần! LĐTC, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính*, Thủ trưởng các đơn vị trong TCTS, 103_A2
14:00 Họp BCĐ phát triển Thị trường (Theo lịch Bộ trưởng) Vụ KHCN và HTQT, 2_A2
15:30 Dự phiaan khai mạc họp Đại hội đồng FAO lần thứ 42 (trực tuyến) Vụ KHCN và HTQT*, Theo TB của Vụ KHCN-HTQT, 304_Kim Mã
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Giao ban tuần TCTS Theo TB,, 103-A2
10:00 Giao ban Cục Kiểm ngư LĐ Cục, Trưởng các đơn vị thuộc Cục, VP Cục*, Họp trực tuyến (Chi cục KN-V1;5: LĐ và trưởng các đơn vị thuộc chi cục), Cục KN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Báo cáo về tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật được giao (Lãnh đạo Tổng cục) Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra*, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm Ngư, 2_A2
14:30 Nghe báo cáo Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, 101_B6
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Bộ trưởng nghe báo cáo về tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật Theo TB, 2A2
14:00 Họp đánh giá, xét nhiệm vụ môi trường cấp Bộ Theo QĐ, GM, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, tầng 2 nhà B5-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Họp góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2021-2030 Vụ KHCN và HTQT, 101_B6
14:00 Họp HĐ xét đề cương nhiệm vụ Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ Kế hoạch Tài chính, Theo QĐ, Văn phòng Tổng Cục, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Kiểm tra tình hình chống khai thác IUU và triển khai Luật thuỷ sản 2017 tại địa phương Nguyễn Thị Trang Nhung,Lê Văn Ninh,Phan Thị Huệ,Nguyễn Văn Trung,Trần Văn Luận,Nguyễn Minh Tánh, Hải Phòng
15:00 BC Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Cục Kiểm Ngư, Theo GM, 2-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
14:00 Đón tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản (Theo lịch Bộ trưởng) Vụ KHCN và HTQT*, 2_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Nghe BC chuẩn bị nội dung, chương trình, BC “Họp BCĐ QG về IUU” Cục Kiểm Ngư*, Tổ IUU, GM (VASEP; Cục Thú Y; Nafi: Cục Tác chiến-BQP), 102-A2
14:30 BC Điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống các loài thuỷ sản Theo lịch TTr.Phùng Đức Tiến, GM, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, 101-B6-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp nghiệm thu giai đoạn sản phẩm Dự án "Qui hoạch khai thác & BVNL" Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Theo QĐ, GM , Tổ quản lý dự án, Đơn vị tư vấn, 103-A2
14:30 BC XD Đề án hỗ trợ, chuyển đổi nghề khai thác thuỷ sản The lịch TTr.Phùng Đức Tiến, GM, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, 101-B6-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan