LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 42 từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Khai mac Hội nghị quốc tế IOSEA Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Theo GM, Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác NN theo Quyết định ,
Đi công tác NN theo Quyết định ,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Kiểm tra tình hình chống khai thác IUU tại địa phương Cục Kiểm Ngư*, Hà Lê,Nguyễn Thị Trang Nhung,Nguyễn Tiến Thắng,Lê Văn Ninh,Phan Thị Huệ,Nguyễn Văn Trung,Nguyễn Minh Tánh, Kiên Giang
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Báo cáo BCS về kết quả thực hiện các Khuyến nghị của EC LĐTC, Tổ IUU, Cục Kiểm Ngư, 2_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác NN theo Quyết định ,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 BCĐ QG (PTTg) kiểm tra tình hình chống khai thác IUU tại địa phương Cục Kiểm Ngư*, Đoàn công tác TCTS, Kiên Giang
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
06:00 Công tác địa phương (Theo lịch LĐ Bộ) PTCT Nguyễn Quang Hùng*, Tổ IUU, Theo GM, Kiêm Giang
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác NN theo Quyết định ,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
BCĐ QG (PTTg) kiểm tra tình hình chống khai thác IUU tại địa phương Cục Kiểm Ngư*, Đoàn công tác TCTS, Kiên Giang
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác NN theo Quyết định ,
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác NN theo Quyết định ,
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác NN theo Quyết định ,
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác NN theo Quyết định ,
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan