LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 3 từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Đại hội Công nhân viên chức (Trục tiếp và trực tuyến) Văn phòng Tổng Cục*, Toàn thể CBCBCC-VC, Theo TB, 103_A2
14:00 Làm việc với Đại sứ quán Nhật bản (Các đơn vị chuẩn bị kỹ nội dung) Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, 102_A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:30 Tham gia đoàn kiểm tra ATTP với TP Hà Nội (Theo lịch TTr. Trần Thanh Nam) (cả ngày) Vụ Nuôi trồng thủy sản*,
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan