LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 13 từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
14:00 HĐ đánh giá TCCS Vụ KHCN và HTQT*, Theo GM, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tai cơ quan
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:30 Làm việc tại cơ quan
16:00 Họp rà soát các nhiệm vụ khoa học công nghệ sau khi họp tư vấn về lĩnh vực thủy sản (Theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến) Vụ KHCN và HTQT*, 101_B6
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tai cơ quan
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Nghe báo cáo dự thảo NĐ sử đổi NĐ 67 (Đề nghị gửi dự thảo cho các đơn vị góp ý trực tuyến) LĐTC, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, 103_A2
07:30 Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại nhà
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tai cơ quan
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Giỗ tổ Hùng Vương
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại nhà
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:30 Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại nhà
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tai cơ quan
14:30 (Giao a.Đức-GĐ chỉ đạo); Rà soát kế hoạch, Hồ sơ chuẩn bị Đại hội: gửi qua VPĐT cho các ĐV góp ý, hoàn thiện Trung tâm ĐKTC
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan