LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 46 từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Làm việc với Văn phòng Tổng cục và Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Các đ/c: Dương văn Cường, Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Trang Nhung, Nguyễn Công Hiền, 206 A2
10:00 Làm việc với lãnh đạo Trung tâm Thông tin thuỷ sản về một số nội dung thuộc kế hoạch, nhiệm vụ 2017 của đơn vị Lãnh đạo Trung tâm, 206 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:00 Rà soát dự thảo luật thủy sản (sửa đổi) Vụ Pháp chế, Thanh tra, 22 Hùng Vương
09:00 Làm việc với đại diện GEF Việt Nam Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, 205_A2
09:30 Họp về xây dựng Chương trình thương hiệu các mặt hàng nông sản chủ lực quốc gia (Theo lịch TTr. Trần Thanh Nam) Anh Sơn vụ KHCN và HTQT, Cục CB
15:30 Bộ trưởng làm việc với Đại sứ, Trưởng đại diện EU tại Việt Nam Vụ KHCN và HTQT*, Nguyễn Thị Phương Dung, Dương Văn Cường, Lưu Văn Huy, Nguyễn Thị Trang Nhung,Phan Thị Huệ,Nguyễn Văn Trung, 2_A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Làm việc với MCD và Quỹ ADM Hongkong Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, 205_A2
10:00 Làm việc về tồn đọng sản phẩm đăng ký lưu hành dạng công văn Trung tâm KN, KN, KĐNTTS, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Văn phòng Tổng Cục, 205_A2
14:00 Quốc hội thảo luận thông qua Luật thủy sản Theo TB, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Phòng họp QH
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Khai mạc Hội thảo tham vấn: Các quy định về đồng quản lý trong BVNLTS và quy chế quản lý khu bảo tồn biển VN Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, KS Fortuna
09:00 Tổng kết dự án "Áp dụng công cụ quy hoạch và quản lý NTTS" Vụ NTTS*, Theo GM, KS Lake Side
17:30 Bộ trưởng làm việc với tỉnh Long An Vụ NTTS*, 2_A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
14:00 Hà Nội -> Thanh Hóa Vụ Khai thác thủy sản,
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Hội thảo đánh giá 15 năm hợp tác nghiên cứu nông nghiệp, thủy sản Việt Nam - ACIAR (Úc) Theo GM, KS Daewoo
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:00 Hội nghị tổng kết khai thác vụ cá Nam năm 2017, kế hoạch triển khai vụ cá Bắc năm 2017-2018 Theo GM, Thanh Hóa
15:00 Thanh Hòa -> Hà Nội
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Hội thảo đánh giá 15 năm hợp tác nghiên cứu nông nghiệp, thủy sản Việt Nam - ACIAR (Úc) Theo GM, KS Daewoo
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan