LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 8 từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
09:30 Họp với tỉnh Tuyên Quang Vụ Nuôi trồng thủy sản*, 2_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
09:30 Rà soát công tác tham mưu, giao kế hoạch nhiệm vụ công ích năm 2020 Vụ Khai thác thủy sản, (đ/c Nguyễn Phú Quốc Phó Vụ trưởng), 206 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Họp Tổ IUU (chuẩn bị Hội nghị và một số nhiệm vụ trọng tâm) Thành viên Tổ IUU, Cục Kiểm Ngư*, 102-A2
14:00 Vụ KTTS và Vụ BT&PTNLTS Báo cáo tiến độ “Hoàn thiện TMNV 02 Qui hoạch ngành thuỷ sản” Vụ Kế hoạch Tài chính*, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, 102-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:30 Dự họp với tỉnh Phú Yên về giải pháp sản xuất tiêu thụ nông sản do dịch bệnh Covid-19 Ngô Thế Anh, Phú Yên
08:30 Nghe báo cáo nhiệm vụ QTMT Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, Theo GM, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả đầu tư và nhu cầu đầu tư mới (theo hướng dẫn của Bộ) Vụ Kế hoạch Tài chính*, 206 A2
14:00 Họp Đảng ủy Tổng cục Văn phòng Tổng Cục*, Ban chấp hành Đảng ủy TCTS, Mời các đồng chí Bí thư Chi bộ cùng tham dự, 102 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia “Bảo tồn, phục hồi HST, DDSH KBTB Sơn Trà - Đà Nẵng” Theo QĐ, GM, Bộ KHCN
14:00 Rà soát, sửa đổi bổ sung thông tư 21/TT-BNN Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản*, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, GM (VASEP-Cục thú y - Cục QLCL), 102-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập gắn với bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn 2_A2
14:00 Giao ban tháng Bộ LĐTC, Vụ Kế hoạch Tài chính*, Văn phòng Tổng Cục, 2_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Kết quả xử lý tài chính, tài sản Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Vụ Kế hoạch Tài chính, 206 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Giao ban tháng Bộ Theo lịch TCT, 2A2-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng của ĐẢng bộ Bộ NNPTNT Số 2 Ngọc Hà
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
11:05 Chuyến bay Hà Nội >> Bình Định Đoàn IUU của TCTS, nguyenthitrangnhung,phanthihue,levanninh,hale,nguyenminhtanh,nguyentienthang,nguyenvantrung, Bình Định
14:00 Kiểm tra tình hình chống khai thác IUU tại Bình Định Tổ công tác IUU, Bình Định
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:00 Hội nghị đánh giá kết quả triển khai chống khai thác hải sản hất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định PTCT. Nguyễn Quang Hùng, Tổ IUU, Theo GM, Bình Định
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Hội nghị đánh giá kết quả triển khai chống khai thác IUU Theo lịch Bộ trưởng, BCĐQG-IUU, GM 28 Tỉnh, GM, Bình Định
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan