LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 39 từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Công tác địa phương
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:30 Họp góp ý, hoàn thiện Hồ sơ “Chương trình điều tra tổng thể nguồn lợi thuỷ sản” Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Trung tâm Thông tin thủy sản, Họp trực tuyến (Mời các Viện nghiên cứu; các chuyên gia liên quan), 102-A2
14:00 Họp góp ý, hoàn thiện Hồ sơ “Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thuỷ sản hiệu quả, bền vững” Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, Họp trực tuyến (GM các Viện nghiên cứu thuỷ sản), Viện KT&QHTS, 102-A2
09:00 Giao ban Tuần Cục Kiểm ngư VP Cục*, LĐ Cục, Trưởng các đơn vị thuộc Cục, Họp trực tuyến (Chi Cục KN Vùng I;Vùng V), KN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Công tác địa phương
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp hoàn thiện Hồ sơ “Đề án PTLL Kiểm ngư đến 2030” Văn phòng Tổng Cục, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm Ngư*, Cục KN
14:00 Họp góp ý, hoàn thiện Hồ sơ “Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản” Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, 12-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp góp ý, hoàn thiện Hồ sơ “Đề án chuyển đổi nghề khai thác thuỷ sản” Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, 102-A2
14:00 Họp góp ý, hoàn thiện Hồ sơ “Chương trình quốc gia khai thác thuỷ sản hiệu quả, bền vững” Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, GM (Viện NCHS; Viện Kinh tế &QHTS), 102-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Nghiệm thu sản phẩm Đề án 47 Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Theo QĐ, 102_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 (Dự kiến nếu hoàn thiện SP) Nghiệm thu lần 2 sản phẩm nhiệm vụ Qui hoạch cảng cá,KNĐTTB (mô hình số trị) Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khai thác thủy sản*, Thành viên theo QĐ Hội đồng, 102-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp rà soát tiểu hợp phần “phi tư vấn” thuộc dự án thuỷ sản bền vững GĐ 2 Vụ Kế hoạch Tài chính*, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, The lịch TTr.Phùng Đức Tiến, 101-B6-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan