LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 24 từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Giao ban tuần Tổng cục Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc TC, cán bộ đầu mối tổng hợp; kế hoạch của các Đơn vị thuộc TC, Văn phòng Tổng Cục*, 102.A2
14:00 Họp với các đơn vị về Đề án tổ chức kiểm ngư địa phương và một số nội dung liên quan trong Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thủy sản Theo GM, Cục Kiểm Ngư*, 103.A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Công tác địa phương A Toản VT Vụ KHTC, Sóc Trăng
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp giao ban tuần TCTS Theo thông báo, 102-A2-TCTS
14:00 Dự họp: Đề án tổ chức kiểm ngư địa phương và một số nội dung liên quan trong Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thủy sản Theo lịch Q.TCT, GM, 103-A2-TCTS
15:00 Dự họp báo Bộ NN&PTNT (KQ 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018) Vụ Kế hoạch Tài chính*, (LĐ Vụ KHTC dự cùng), 201-B6-Ngọc Hà
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Nghe giải pháp về thiết bị giám sát trên tàu cá Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Cục Kiểm Ngư*, Trung tâm Thông tin thủy sản, Trung tâm Thông tin KN, Hội trường Cục KN
13:30 Nghe Cục KN báo cáo về 02 Thông tư: (1) Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn, số hiệu của tàu, xuồng Kiểm ngư; (2) Quy định việc thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động, cộng tác viên; quản lý và sử dụng tiền xử phạt được trích cho Kiểm ngư Lãnh đạo Tổng cục, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Cục Kiểm Ngư*, Trung tâm Thông tin thủy sản, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , 103.A2
14:00 Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam Văn phòng Tổng Cục*, 103.A2
16:00 Thứ trưởng Vũ Văn Tám làm việc với Tổng cục Thủy sản A. Quang Hùng - PTCT, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Khai thác thủy sản*, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , 102. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Công bố và triển khai Quyết định kiểm toán tại Tổng cục Tổ kiểm toán của KTNN, Vụ KHTC, Thủ trưởng và Kế toán trưởng các đơn vị dự toán của Tổng cục, 102 A2
14:00 Làm việc với Văn phòng Tổng cục về Quy hoạch cấp Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Văn phòng Tổng Cục*, 102 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Công tác địa phương A Toản VT Vụ KHTC, Sóc Trăng
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Vụ BT&PTNLTS BC:”Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật TS và Thông tư (phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, GM (tổ soạn thảo), 103-A2-TCTS
13:30 Dự họp: Cục KN báo cáo về 02 Thông tư: (1) Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn, số hiệu của tàu, xuồng Kiểm ngư; (2) Quy định việc thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động, cộng tác viên; quản lý và sử dụng tiền xử phạt được trích cho Kiểm ngư Theo lịch Quyền Tổng cục trưởng, 103-A2-TCTS
16:00 Thứ trưởng Vũ Văn Tám làm việc với Tổng cục Thủy sản Theo thông báo, 102-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:00 (Cả ngày) Nghe Vụ NTTS báo cáo về 03 Thông tư: (1) Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; (2) Hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong NTTS; (3) Hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sống nhập khẩu Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm KN, KN, KĐNTTS, Trung tâm Thông tin thủy sản, 103.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Làm việc với Vụ Kế hoạch Tài chính về kết quả kiểm toán tại dự án ĐTXD Lãnh đạo Vụ , chuyên viên có liên quan, 205 A2
10:30 Làm việc với Vụ Khai thác thủy sản về nội dung triển khai nhiệm vụ Nghiệm thu sản phẩm dịc vụ công ích năm 2017 của doanh nghiệp theo phân cấp của Bộ Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Kế hoạch Tài chính, 205 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Nghe đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy TT 3K và các TT 3K vùng Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm 3K#, 102_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 nghe đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức máy của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và Trung tâm đăng kiểm tàu cá Nam bộ. Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá *, Phòng họp Cục Kiểm Ngư
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:00 (Cả ngày) Nghe Vụ KTTS báo cáo về 03 Thông tư: (1) Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác; (2) Quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản; (3) Hướng dẫn về thuyền viên tàu cá Lãnh đạo Tổng cục, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , 103.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Làm việc với Vụ Nuôi trồng thủy sản về kết quả thu, sử dụng phí/lệ phí kiểm tra chất lượng giống Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Mời Phó Tổng cục trưởng Trần Đình Luân cùng dự, Vụ KHTC (đ/c Kim Dung), Vụ PCTTr (đ/c Phan Thị Huệ), 102 A2
14:00 Nghe báo cáo về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy ... của Trung tâm Thông tin thủy sản Trung tâm Thông tin thủy sản, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, 102 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Dự họp: “Cả ngày) Nghe Vụ KTTS báo cáo về 03 Thông tư: (1) Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác; (2) Quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản; (3) Hướng dẫn về thuyền viên tàu cá Theo lịch Quyền Tổng cục trưởng, 103-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:00 (Cả ngày): Nghe báo cáo 2 Đề án: (1) Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của TCTS; (2) Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Cục Kiểm ngư Lãnh đạo Tổng cục, Mời BCH Đảng ủy Tổng cục, Thủ trưởng các Đơn vị thuộc Tổng cục, VPTC * chuẩn bị nội dung Đề án (1), Cục KN * chuẩn bị nội dung Đề án (2),, 103. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Họp về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Tổng cục (Theo lịch đồng chí Q. Tổng cục trưởng) 103 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Hội thảo ATTP cho các hộ sản xuất nhỏ lẻ Theo GM, 56 Lý Thái Tổ
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Họp: (Cả ngày): Nghe báo cáo 2 Đề án: (1) Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của TCTS; (2) Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Cục Kiểm ngư Theo thông báo, GM, 103-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan