LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 49 từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
14:00 Làm việc với Văn phòng Tổng cục về kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 12 Lãnh đạo Tổng cục cùng dự, Văn phòng Tổng Cục*, Thủ trưởng các Đơn vị, Cán bộ đầu mối làm công tác TCCB của đơn vị, 103. A2
08:30 Giao ban tuần Tổng cục Tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các Đơn vị, Cán bộ đầu mối tổng hợp, kế hoạch của các Đơn vị, Công đoàn Tổng cục, Bí thư Đoàn Thanh niên, Thư ký Tổ IUU, Văn phòng Tổng Cục*, Vụ Kế hoạch Tài chính *, 103. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Giao Vụ Pháp chế Thanh tra đôn đốc, tổng hợp, chuẩn bị dự thảo trình Bộ công bố các Thủ tục hành chính theo Luật Thủy sản 2017 Thủ trưởng các đơn vị có TTHC được công bố phối hợp,
Giao Văn phòng hướng dẫn, chuẩn bị nội dung họp Hội đồng lương của Tổng cục (dự kiến ngày 18/12/2018)
14:00 Tham dự họp với Văn phòng Tổng cục - theo lịch đ/c Q.Tổng cục trưởng 102 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Hạn các đơn vị nộp báo cáo sáng kiến năm 2018 để xét danh hiệu
Vụ Khai thác hoàn thiện nội dung phân công liên quan đến WTO
Vụ NTTS hoàn thiện báo cáo về cá tra
08:30 Làm việc với Vụ KHCN-HTQT kế hoạch tiếp đoàn CSIRO Vụ KHCN và HTQT, 207_A2
09:00 Làm việc với một số đơn vị Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Tổng Cục, 207_A2
10:00 HĐ nghiệm thu trang tin sản phẩm thủy sản Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, Trung tâm Thông tin thủy sản, Theo GM, 205_A2
14:00 Làm việc với Bộ công thương (Theo lịch TTr. Trần Thanh Nam)) Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, 101_B6
14:00 Làm việc với VPTC (Theo lịch Q. TCT) Theo TB, 102_A2
16:00 Họp chuẩn bị cho đoàn công tác (Theo lịch TTr. Hà Công Tuấn) Vụ KHCN và HTQT, 2_A2
Tham gia doàn công tác của Bộ Theo QĐ, Mỹ
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Bàn triển khai nhiệm vụ điều tra NLHS biển sâu và cơ sở V/v cấp hạn ngạch KTTS theo Luật Thuỷ sản 2017 GM, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, 102-A2-TCTS
13:30 Làm việc với Viện nghiên cứu Nghề cá và Môi trường (CEFAS - Anh Quốc) Vụ KHCN và HTQT, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, 208-A2-TCTS
14:00 Bàn kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 12-TCTS Theo lịch Q.TCTr., 102-A2-TCTS
09:00 Họp: “Bộ trưởng Nghe báo cáo các về tình hình sạt lở, hồ đập, hạ tầng thủy sản” Vụ Kế hoạch Tài chính*, 2A2-BNN
13:30 Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ "XD Đề án thí điểm về bảo vệ, tái tạo và PTNL lưu vực Sông Đà - Hồ Hòa Bình 2018-2022" Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Theo QĐ Hội đồng, GM, 102-A2-TCTS
15:00 Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ "Qui trình & Sổ tay hướng dẫn thả giống tái tạo NLTS" Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Theo QĐ Hội đồng, GM, 102-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Họp về Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thủy sản A. Hùng - PTCT, A. Luân - PTCT, Lãnh đạo và Chuyên viên tham gia xây dựng NĐ của các đơn vị: các Vụ: NTTS; BT &PTNLTS; KTTS; và Cục KN, Vụ Pháp chế, Thanh tra*, 103. A2
14:00 (A. Hùng - PTCT tham dự): Hội nghị xúc tiến hoạt động nhân đạo Văn phòng Tổng Cục, Trung tâm HN Quốc tế, Số 11 Lê Hồng Phong.
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Giao Vụ Kế hoạch tài chính chuẩn bị phương án phân bổ/duyệt/giao dự toán ngân sách 2019 đối với các đơn vi/lĩnh vực chi/nhiệm vụ chi ngân sách của Tổng cục
14:00 Họp thường vụ Đảng ủy Tổng cục Ban thường vụ , , Cácđồng chí: Tạ Minh Phương, Hà Văn Huy - cùng dự, 102 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 HĐ đánh giá hồ sơ giống thủy sản mới Vụ NTTS*, Theo QĐ, 102_A2
08:30 Rà soát Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản Vụ Pháp chế, Thanh tra, LĐ và cv các đơn vị xây dựng Nghị định, 103_A2
13:30 HĐ nghiệm thu báo cáo đánh giá QH NTTS Vụ NTTS*, Vụ Kế hoạch Tài chính, Theo GM, 102_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp về Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thủy sản Theo lịch Q.TCTr., 103-A2
14:00 Dự hội nghị xúc tiến hoạt động nhân đạo GM,, Văn phòng Tổng Cục*, Trung tâm Hội nghị Quốc Tế - 11 Lê Hồng Phong
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Nghe báo cáo Dự án Thông tin Giai đoạn 2 và thuê hạ tầng thông tin Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Kiểm Ngư*, Trung tâm Thông tin thủy sản, 102. A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Tham gia đoàn công tác của Bộ Theo QĐ, Mỹ
08:30 Họp về triển khai Nghị quyết 120 (Theo lịch TTr. Hoàng Văn Thắng) LĐ Vụ NTTS, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, 2_A2
10:00 Họp về triển khai Luật Quy hoạch (Theo lịch TTr. Hoàng Văn Thắng) LĐ Vụ Pháp chế Thanh tra, Vụ Kế hoạch Tài chính, 2_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 (Giao a.Hùng-Vụ trưởng BT&PTNL) chủ trì Hội thảo Hoàn thiện Qui trình và phương án điều tra “Dự án NLTS nội đồng 2018-2020” Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Các Sở/Viện/Trường theo GM, Chương trình, TP. Hồ Chí Minh
14:00 Họp chi Bộ Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, chuẩn bị kế hoạch Tổng kết cuối năm Toàn thể ĐV TTĐKTC, Phòng họp TTĐK Tàu cá
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Làm việc với Vụ I - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cục Kiểm Ngư*, Bộ KH&ĐT
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Tham gia đoàn công tác của Bộ Theo QĐ, Mỹ
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 (Giao a.Hùng-Vụ trưởng) Chủ trì Hội thảo “Hoàn thiện qui trình và phương án điều tra-Dự án NLTS nội đồng 2018-2020” Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Các Sở/Viện/Trường theo GM, Chương trình, Nha Trang
13:00 Hà Nội >>SG >> Bà Rịa-Vũng Tàu Vụ KHCN và HTQT*, GM, Bà Rịa-Vũng Tàu
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:00 Tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Bộ Theo GM, Hội trường 201.B6, Số 2 Ngọc Hà
09:00 Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết TW 8 khóa 12 Hội trường 201.B6, Số 2 Ngọc Hà
11:20 Chuyến bay HN -> Cần Thơ (Theo lịch Bộ trưởng) A. Cẩn - VT, Vụ Nuôi trồng thủy sản*,
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Bộ (theo GM) Số 2 Ngọc Hà
09:00 Hội nghị trực tuyến Học tập Nghị quyết TW 8 khóa 12 Các đồng chí: Lãnh đạo Tổng cục, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Hội trường 201 B6 - Số 2 Ngọc Hà
11:30 Tham dự Hội nghị (bước 2, bước 3) bổ sung Quy hoạch Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 - theo Giấy triệu tập Đồng chí Lưu Văn Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, 201 B6, số 2 Ngọc Hà
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Tham gia đoàn công tác của Bộ Theo QĐ, Mỹ
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Diễn đàn đối thoại về các quy định, triển khai các khuyến nghị của EC về khai thác IUU & Luật Thủy sản 2017 Vụ KHCN và HTQT*, GM, TCTS, Sở NN&PTNT/Chi cục Thủy sản 28 tỉnh ven biển, Bà Rịa-Vũng Tàu
17:30 BR-VT >> SG >> Hà Nội Hà Nội
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang (Theo lịch Bộ trưởng) A. Cẩn - VT, An Giang
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Tham gia đoàn công tác của Bộ Theo QĐ, Mỹ
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
Cần Thơ -> Hà Nội A. Cẩn - VT,
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Tham gia đoàn công tác của Bộ Theo QĐ, Mỹ
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan